Югоизточна България

Игри

Информация за страница Югоизточна България

      Югоизточна България е само един от регионите на страната, който е изключително богат във всяко едно отношение. На първо място е важно да се знаят характеристиките и особеностите на климат, растителност и животински свят, както и обхватът на наличната пътна мрежа. Но за това дали даден район е подходящ за живеене, може да се отсъди и по структурата на стопанството му. Специално за тази част на страната можем да кажем със сигурност, че в годините на 20-ти век стопанският облик се променя значително. Основен отрасъл тогава е селското стопанство, от което се усеща подем и в леката промишленост. Но благодарение на туризма в 50-те и 60-те години, днес много почиващи предпочитат да прекарат отпуската си именно тук. Така че стопанството и туризмът си поделят водещите места по отношение на водещите отрасли. Може да се посочат над 4 300 стопански обекта, което значи почти десет процента от цялата страна.

        Вторичният сектор също може да се похвали с доста висока производителност, а той обхваща предимно храните и напитките. Строителството спада към въпросната категория, но не бива да забравяме, че строежите са насочени масово към територията на Бургаска област. Тя е сочена от мнозина като социален и всякакъв друг вид притегателен център за Югоизточна България. Що се отнася до търговията, главният приток идва нетолкова от областта, колкото от районите на Черноморието. Почвено – климатичните условия, благоприятни за земеделие, обусламят облика на стопанството и съвсем естествено той попада в категорията на първичния сектор. Дървесината и полезните изкопаеми са следващи по важност в тази насока, а след това пък трябва да отчетем и възможностите за риболов. Рудодобив, дърводобив и селско стопанство – на основата на тези три отрасъла са структурирани повечето отрасли, но има и третичен сектор. За него би могло да се каже, че се определя от географското положение на целия регион. Концентрацията на ресурси от стопански и демографски характер са тези, които обуславят неговия облик. Разбира се, промишлеността е тази, която изпълнява ролята на най-добре развит отрасъл за региона. Близо 22 процента за цялата страна се произвежда в този район, а за последните години се забелязва нарастване с осем пункта.

       Промишлените отрасли не само за Югоизточна България, но и за всеки друг край на страната се делят на много подотрасли и първи по важност е химическата промишленост. 76 процента от ОПП за региона се произвеждат благодарение на нея, а за цялата страна процентите се изчисляват средно между 56 и 57. ХВП е вторият подотрасъл, а той се характеризира предимно с производството на най-важните храни за градовете и другите населени места. Производителността на месото е около осем процента, а тази на сиренето и кашкавала – 17 процента. По отношение на зеленчуците, процентите са 14, а плодовите консерви – тринадесет процента и половина. Растителните масла и захарните изделия са представени в процентно съотношение по следния начин – 13.5 и 22 процента. Има и мелничарска промишленост, като тя отново е съсредоточена основно на територията на Бургас. Близо 15 процента от брашното се осигурява за страната от действащия там мелничен комбинат.

eXTReMe Tracker